Eat2BeFit

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://eat2befit.pl/
z dnia 1.01. 2019 r. (dalej: „Regulamin”)
PREAMBUŁAWłaścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://eat2befit.pl/ jest Karolina Rojcewicz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą “For-Fit” Karolina Rojcewicz z siedzibą w Legnicy przy ul. Adama Asnyka 35, 59-220 Legnica, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 691-2511414, REGON 362258117.Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki klienta i usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.§1 DEFINICJESerwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://eat2befit.pl/.Usługodawca – Karolina Rojcewicz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą “For-Fit” Karolina Rojcewicz z siedzibą w Legnicy przy ul. Adama Asnyka 35, 59-220 Legnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 691-2511414, REGON 362258117.Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków (programów dietetycznych) wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Towar – wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r., nr 119, str. 1)Regulamin – niniejszy regulamin.§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
 1. pocztę elektroniczną: eat2befitpl@gmail.com
 2. nr tel.: 605 085 236 w dni robocze w godzinach 8-16.
 1. Niniejszy Regulamin pozostaje nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://eat2befit.pl/regulamin/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści na wydruku, bądź innym trwałym nośniku.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.

§3 ZAKUP PRODUKTU LUB TOWARU

 1. Informacje o Produktach lub Towarach podane w Serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez Okres abonamentowy zgodny z Zamówieniem.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz Okres abonamentowy lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie internetowym. Celem realizacji Zamówienia, Klient udostępnia swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, nr tel., adres poczty elektronicznej oraz dane adresowe miejsca, do którego ma zostać dostarczone Zamówienie.
 6. Złożenie Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania oświadczenia Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta.
 7. Klient oświadcza, że jest świadomy że powinien zamawiać Produkty, które nie mają negatywnego wpływu na jego dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie alergii pokarmowych, u Klientów, którzy zataili nietolerancje pokarmowe, fakt bycia w ciąży, choroby lub inne dolegliwości. Usługodawca oświadcza, że nie posiada w swojej ofercie Produktów nie zwierających śladowych ilości glutenu.
 8. Klient oświadcza, że jest świadomy możliwości występowania w Produkcie alergenów, takich jak:
 1. zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, żyto, owies, kamut, orkisz);
 2. białka mleka krowiego;
 3. jaja;
 4. ryby;
 5. skorupiaki;
 6. orzechy ziemne (arachidowe);
 7. soja;
 8. sezam;
 9. dwutlenek siarki i siarczyny;
 10. gorczyca;
 11. łubin;
 12. seler;
 13. mięczaki.
 1. Celem wyeliminowania alergenów z Produktów, Klient skontaktuje się z Usługodawcą w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, a do kwestii w niej nieuregulowanych zastosowanie znajduje Regulamin.
 3. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.
 4. Klient ma prawo dokonać zamówienia maksymalnie 1 Produktu jako zestaw próbny, tj. Produkt w promocyjnej cenie, mający zachęcić Klienta do dalszych Zamówień. Kolejne Zamówienia będą traktowane jako zamówienie Produktu w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym.

§4 RODZAJE PRODUKTÓW I MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. ___.
 2. Klient nie ma możliwości wykluczenia produktów z diety (informacja uzupełniona dnia 30.08.2019r. Dotyczy zamówień złożonych po tym terminie.
 3. Usługodawca dostarcza Produkty i Towary na terenie następujących miejscowości: Legnica, Lubin, Wrocław, Prochowice/Lubiąż, Polkowice, Głogów, Nowa Sól, Zielona Góra, Kożuchów, Gubin, Żary, Żagań.

§5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA PRODUKTU

     1. Zamówienia złożone w Dni robocze zostaną zrealizowane od drugiego Dnia roboczego, następującego po dacie    złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 13:45 oraz soboty, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane od trzeciego Dnia Roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14:00 (przelew wykonany poprzez serwis płatności elektronicznych lub przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy potwierdzenia płatności do godziny 14:00).
     2. Klient może zmienić adres dostawy do godziny 13:00 w dniu dostawy Produktu na kolejny Dzień Roboczy. W przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 13:00, Usługodawca dostarczy Produkt na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 13:00).
     3. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub podwykonawców działających na jego zlecenie.
     4. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
     5. Usługodawca w Serwisie Internetowym informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu odbywa się w godzinach od 15:00 do 5:00 (+/- 2 godziny).
     6. W związku z planowaną nieobecnością Klienta w miejscu dostawy w planowanych godzinach dostawy, Klient podczas składania Zamówienia podaje Usługodawcy informację o kodzie dostępu, umożliwiającym pozostawienie paczki w miejscu dostawy, bądź innych ułatwieniach dostępu, celem terminowego dostarczenia Produktów. Niepodanie informacji, o której mowa powyżej spowoduje pozostawienie Produktu pod drzwiami w miejscu dostawy. W takiej sytuacji, produkt uważa się za skutecznie doręczony.
     7. W razie nieodebrania przez Klienta Produktu, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną/zgłoszonymi do godz. 9:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi danymi adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
     8. Mając na względzie powyższe, Usługodawca umożliwia Klientowi zawieszenie dostaw Produktów w sposób określony poniżej:
a) 1 dzień, w przypadku Okresu abonamentowego trwającego min. 5 dni;
b) 2 dni, w przypadku Okresu abonamentowego trwającego min. 10 dni;
c) 3 dni, w przypadku złożOkresu abonamentowego trwającego min. 20 dni.
Zawieszenie dostwy Produktów nie jest możliwe w przypadku Okresu abonamentowego krótszego niż 5 dni. Zawieszone dostawy Produktów należy wykorzystać na koniec danego Okresu abonamentowego. Niewykorzystane dostawy Produktów przepadają.
     9. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żądanie reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
     10. W przypadku kradzieży Produktu dostarczonego do Klienta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jego niedostarczenie. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żądanie reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem fotografii przez Usługodawcę.
     11. Koszt dostawy Produktu na terenie miejscowości wymienionych w Serwisie internetowym Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu.
     12. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
     13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczony od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy pomniejszony o kwotę prowizji w przypadku dokonania płatności przez serwis Tpay oraz wszelkie zniżki przysługujące za długość zamówienia.
      14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 na dwa dni poprzedzające dostawę.
     15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym powiadomieniu Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 9:00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

§6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów lub Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę podczas składania Zamówienia,
 2. przy wykorzystaniu systemu płatności elektronicznych.
 1. Usługodawca oświadcza, że w razie skorzystania przez Klienta z systemu płatności elektronicznych i anulowania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Klienta oraz odstąpienia od Umowy przez Klienta, Usługodawca potrąci z kwoty zwracanej Klientowi, kwotę będącą wysokością prowizji za skorzystanie przez niego z systemu płatności elektronicznych.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość lub sms na adres poczty elektronicznej lub nr tel. podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od daty złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia przez Usługodawcę.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca zastrzega, że w związku z art. 38 pkt. 4 i pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od /umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej Ustawy, w stosunku do zakupu Produktów.

§8 OBOWIĄZUJĄCE AKCJE PROMOCYJNE

 1. W razie chęci skorzystania z akcji promocyjnej „Dowieziemy do każdego”, przed dokonaniem Zamówienia, Klient obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w celu potwierdzenia możliwości dostawy do danej miejscowości. Warunkiem dostawy do danej miejscowości jest fakt dostarczania przez Usługodawcę Produktów min. 4 Klientom na terenie danej miejscowości. Usługodawca jest uprawniony do odmowy dostawy w razie nie spełnienia w/w warunku, także w ramach już zawartej Umowy. Usługodawca jest uprawniony ustalenia kwoty dopłaty do dostawy do miejscowości oddalonych powyżej 5 km od miejscowości, w których Usługodawca aktualnie świadczy usługi. 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU LUB TOWARU

 1. Usługodawca zastrzega, że w związku z art. 38 pkt. 4 i pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od /umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej Ustawy, w stosunku do zakupu Produktów.

§10 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt wolny od wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem Okresu abonamentowego, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona do godziny 9:00 w dzień poprzedzający dostawę w przypadku chęci zrezygnowania z kontynuowania dostaw.
 5. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 6. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 4 – 5 powyżej, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 7. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:
 1. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
 3. do zwrócenia się o udzielenie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na podstawie udzielonej przez Klienta zgody; w wykonania Umowy, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym).
 2. Odbiorcami danych osobowych Klienta są właściwe organy podatkowe, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Usługodawcę, kancelarie prawne świadczące dla Usługodawcy usługi obsługi prawnej.
 3. Celem realizacji stosunków umownych, powiązanych ze stosunkiem umownym, w ramach którego dane osobowe Klienta zostały zebrane, przetwarzanie danych osobowych Klienta może zostać powierzone także innym podmiotom (podwykonawcom) na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klienta są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego, w ramach którego dane zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia; ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wykonywania Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w ust. 1 oraz w jakim uprawnienia te przewiduje RODO.
 8. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przez złożenie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
  ZASADY DZIAŁANIA KODU FIT10: Kod obowiązuje wyłącznie raz dla Każdego Klienta i uprawnia do zniżki 10% na dowolne zamówienie. Klient, który użyje kodu ponownie zostanie wezwany do uregulowania należności wynikającej z różnicy powstałej na skutek obniżenia ceny o 10%
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2019 r.

  

eat2befit - jak działa catering dietetyczny?

ustalenie diety

Dobrze dobrana dieta to 70% sukcesu. Nasi Dietetycy, w oparciu o wywiad, doradzą jaką dietę oraz kaloryczność wybrać.
Skontaktuj się z nami: 605 085 236.

FORMULARZ ZAMOWIEŃ

Nasz prosty w obsłudze formularz pozwoli na szybkie i wygodne złożenie zamówienia. Oferujemy płatność przelewem tradycyjnym lub online.

DOWÓZ DO DOMU I BIURA

Oferujemy dowóz do większości miejscowości województwa dolnośląskiego i lubuskiego, pełna oferta obsługiwanych miast znajduje się w zakładce:"zamów online"