Eat2BeFit

Regulamin korzystania ze strony Eat2BeFit z dnia 15.04.2017.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO Eat2befit.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Karolina Rojcewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „For-Fit” Rojcewicz Karolina przy ul. Gwiezdnej 35L w Legnicy 59-220, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod NIP 691-251-14-14, REGON 362258117, zwanym dalej „Eat2befit”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

 • Usługi

  – Przygotowanie i dostarczanie przez Eat2befit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

 • Klient

  – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług Eat2befit.

  §3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Pakiet Standard (1200 kcal  lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal )- 5 posiłków dziennie
  2. Pakiet Sport ( 2500 kcal  lub 3000 kcal)- 6 posiłków dziennie
  3. Pakiet Bezglutenowy ( 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie.
  4. Pakiet Bez Laktozy ( 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie.
  5. Pakiet Wegetariański (1200 kcal lub 1500 kcal)- 5 posiłków.
  6. Pakiet Bez nabiału i glutenu(1200 kcal  lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal )- 5 posiłków dziennie lub 2500 kcal- 6 posiłków.
  7. Pakiet Jarosza ( 1200 kcal lub 1500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  8. Pakiet Niskie IG (1200 lub 1500 lub 2000 kcal)- 4-5 posiłków dziennie.
  1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.eat2befit.pl
  3. Informujemy, że każdy klient zamawia catering na własną odpowiedzialność. Osoby z celiakią, w ciąży lub z innymi skłonnościami do nietolerancji, które nie poinformują
  4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo eat2befit wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i rodzaj diety.
  5. W przypadku diety z obostrzeniami, czyli z produktami wykluczonymi z diety, stosowana jest etykieta uniwersalna „Posiłek niestandardowy”
  6. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku eat2befit.
  7. Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta eat2befit. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.
  8. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
  9. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

   §4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

   Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.

   §5 Postępowanie reklamacyjne

   1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres eat2befitpl@gmail.com. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona do godziny 9:00 w dzień poprzedzający dostawę w przypadku chęci zrezygnowania z kontynuowania dostaw
   2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
   3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
   4. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych w każdy wtorek i czwartek.
   1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: eat2befitpl@gmail.com

         §6 USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie reakcji alergicznych u osób, które nie zgłosiły swoich nietolerancji, zataiły fakt bycia w ciąży lub przebywania chorób.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku osób cierpiących na celiakie. Usługodawca nie posiada produktów nie zwierających śladowych ilości glutenu oraz nie ma odrębnych pomieszczeń do przygotowywania diety bez glutenu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia posiłków jeśli warunki na drodze są niesprzyjające, tzn. uniemożliwiają dojazd pod wskazany adres.

§8 Zasady zamawiania i dostarczania posiłków:

zamówienia przyjmujemy z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 14 (z wyłączeniem soboty).

Od 30.05.2018r. wprowadziliśmy nowe godziny dostaw:

Legnica: 17-19

Lubin: 3-5

Szprotawa, Żary, Żagań: 18-21

Gubin, Cottbus, Krosno Odrzańskie: 20-22

Polkowice, Głogów: 18-20

Nowa sól, Zielona Góra: 19-23

Do podanych godzin należy uwzględnić +- 2 godziny oraz sytuacje losowe o których Firma będzie informowała na bieżąco

Lista Alergenów które mogą występować w posiłkach:

 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, żyto, owies,  kamut , orkisz)
 2. Białka mleka krowiego
 3. Jaja,
 4. Ryby
 5. Skorupiaki
 6. Orzechy ziemne (arachidowe)
 7. Soja
 8. Sezam
 9. Dwutlenek siarki i siarczyny
 10. Gorczyca
 11. Łubin
 12. Seler
 13. Mięczaki

W celu uniknięcia reakcji alergicznych prosimy o kontakt bezpośredni (Celem uniknięcia danych produktów).

§9 Zasady dostaw oraz oferty „dowieziemy do każdego.”

Przed dokonaniem zamówienia należy skontaktować się w celu potwierdzenia możliwości dostawy do danej miejscowości. Warunkiem dostawy jest korzystanie przez minimum 4 osoby z cateringu w danej miejscowości. Firma „For-Fit” ma możliwość odmówienia oraz dokonania zwrotu zapłaconych środku w momencie nie spełnienia ww warunku. Tyczy się to również już rozpoczętej współpracy. Firma ma możliwość ustalenia kwoty dopłaty dostawy do miast  oddalonych od głównych miast powyżej 5 km

§10 Zasady możlowosci wykluczenia 3 produktów 

Istnieje możliwość wykluczenia 3 produktów, nie będących głównymi( tj  nabiał, gluten, jaja, mięso)  w dietach powyżej 4 posiłków( w skład nie wchodzą: dieta biurowa). Wykluczenia nie obowiązują dekoracji na wierzchu dania oraz surówek.

§11 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 14:0 zostaną zrealizowane kolejne 2 dni robocze, następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15:45 oraz soboty, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 14:00(przelew wykonany poprzez Przelewy.24, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: eat2befitpl@gmail.com potwierdzenia płatności).
 2. Potwierdzenie płatności należy przesłać najpóźniej 2 dni przed dostawą do godziny 14:00
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 5. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie  przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez usługodawcę.

§12 LISTA OBSŁUGIWANYCH MIAST NA DZIEŃ 19.01 2018 r:

LEGNICA, LUBIN, WROCŁAW, PROCHOWICE/LUBIĄŻ, POLKOWICE, GŁOGÓW, NOWA SÓL, ZIELONA GÓRA, KOŻUCHÓW, GUBIN, ŻARY, ŻAGAŃ, WAŁBRZYCH, JELENIA GÓRA.

W PRZYPADKU CHĘCI DOSTAWY DO POZOSTAŁYCH MIEJSCOWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM: 605 085 236

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2017 r..

 

 

§ 14 Regulamin konkursu z dnia 18.03.2018 r.

 1. Nagrodą w konkursie są 3 dowolne zestawy w podstawowej kaloryczności 1200 kcal dla trzech osób.
 2. Konkurs będzie trwał do 23.03.2018r.
 3. Wymini zostaną udostępnione najpóźniej tydzień od ogłoszenia konkursu
 4. Osoba, która wygrała konkurs musi zgłosić się w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, w przeciwnym razie utraci możliwość odebrania nagrody.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie miasta dostawy z miast, które obsługujemy na dzień 18.03.2018r.

 

§15 Regulamin dostaw w pierwszym tygodniu majowym:

Posiłki na 30.04 zostaną dostarczone bez zmian

Posiłki na 1 i 2.05 zostaną dostarczone jednorazowo (dwa różne zestawy) według dostaw na 1.05

Tak samo posiłki na 3 i 4.05 będą dostarczone jednorazowo według dostaw na 3.05

eat2befit - jak działa catering dietetyczny?

dieta pudełkowa

To najpopularniejszy i najwygodniejszy system dla wszystkich, którzy chcą zadbać o sylwetkę, nie mając czasu na przygotowanie posiłków w domu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych diet i starannie dobieranym produktom trafiamy nie tylko w podniebienia naszych klientów, ale przede wszystkim osiągamy założone wcześniej cele.

ustalenie diety

Indywidualnie układane menu pozwala na osiągniecie jeszcze lepszych efektów. Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy konsultację dietetyczną. Chcemy poznać oczekiwania klienta, jego upodobania kulinarne oraz styl życia. Wszystko po to, by skutecznie dopasować dietę.

dowóz do domu i biura

Wiemy jak ważny jest czas, dlatego wszystkie posiłki dostarczamy bezpośrednio pod drzwi. Nie robimy zapasów, wszystkie posiłki przygotowywane są na bieżąco, a następnie w szczelnych, szczegółowo opisanych opakowaniach trafiają do klienta w formie całodniowego zestawu. A to wszystko w cenie diety!Sprawdź co gotujemy tym razem!

Easy Facebook Feed error:

Error validating access token: Session has expired on Friday, 14-Sep-18 06:55:09 PDT. The current time is Thursday, 20-Sep-18 11:42:55 PDT.

Easy Facebook Feed error:

Error validating access token: Session has expired on Friday, 14-Sep-18 06:55:09 PDT. The current time is Thursday, 20-Sep-18 11:42:56 PDT.